Mam prawomocny wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności. Czy muszę już się pakować?

Najlepszą odpowiedzią na tak zadanie pytanie będzie: niekoniecznie. Przepisy przewidują możliwość odroczenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Co więcej, są przypadki, w którym sąd jest zobowiązany karę odroczyć.

OBLIGATORYJNE ODROCZENIE WYKONANIA KARY

Sąd nie ma pola manewru w przypadku, gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną chorobę uniemożliwiającą wykonywanie zasądzonej kary. W takim przypadku sąd jest zobligowany odroczyć wykonanie kary, aż do czasu ustania przeszkody (choroby). Nie ma zamkniętego katalogu chorób, jednakże za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

FAKULTATYNE ODROCZENIE WYKONANIA KARY

Występują sytuacje życiowe, w przypadku których sąd może, jednak nie musi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności.

Może to m. in. nastąpić, gdy natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Oczywiście ustawa nie definiuje pojęcia ciężkich skutków, gdyż wszystko zależy od konkretnego przypadku. Może to być m.in.:

– konieczność opieki nad najbliższą osobą, która jest chora lub nieporadna życiowo, a opieki tej nie mogą realizować inni członkowie rodziny,

– załatwienie bądź doprowadzenie do końca ważnych spraw zawodowych lub osobistych,

– potrzeba wykonania pilnych prac polowych,

– konieczność zapewnienie rodzinie środków do życia na czas pozbawienia wolności.

Odroczenie wykonania kary w wyżej wymienionych przypadkach może nastąpić maksymalnie do roku. Co istotne, odroczenie może być udzielane kilkakrotnie, jednakże łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku.

Natomiast w przypadku odroczenia kary pozbawienia wolności wobec skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Nadzieją na odroczenie wykonania kary może być również przesłanka obiektywna, niezależna od skazanego, aczkolwiek niezwykle mu sprzyjająca. Mianowicie sąd może również odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Istotnym jednak jest, iż beneficjentami nadmiernego obłożenia zakładów karnych nie będą skazani, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazani w warunkach recydywy, a także skazani za przestępstwa popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Niezależnie od przyczyny, każdy wniosek o odroczenie wykonania kary powinien być należycie uzasadniony i przesłanki, na które skazany się powołuje winny być należycie udowodnione. Nasze doświadczenie zawodowe pokazuje, iż w przypadku odpowiednio umotywowanego i wykazanego wniosku, sądy często rozpatrują je w sposób przychylny dla wnioskodawcy. W kwestii formalnych należy dodać, iż opłata od wniosku wynosi 80,00 zł.

Jest jeszcze inna forma uniknięcia odbycia kary pozbawienia wolności w trybie pobytu w zakładzie karny, a mianowicie odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, ale o tym szerzej w kolejnym artykule, na który już serdecznie zapraszamy.

Jeżeli zastanawiają się Państwo nad zainicjowaniem postępowania w przedmiocie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności i macie Państwo pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. Nasza Kancelaria świadczy usługi w tym zakresie, jak również reprezentujemy Klientów w pozostałych postępowaniach karnych, w tym karnych wykonawczych.